Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Η εταιρεία «Δ. ΜΟΡΦΗΣ – Β. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ ΑΕΒΕ» έχει υιοθετηθεί Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008, το οποίο και εφαρμόζει η εταιρεία σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των προϊόντων της και την ικανοποίηση των πελατών τους. Για τη Διασφάλιση της Ποιότητας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η εταιρεία λειτουργεί με βάση τεκμηριωμένες διαδικασίες που καθορίζονται ρητά από το Σ.Δ.Π.

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας