Πολιτική Διακήρυξης Ποιότητας

Σκοπός της «Δ. ΜΟΡΦΗΣ – Β. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ ΑΕΒΕ» είναι η παραγωγή αδρανών υλικών και ασφαλτομίγματος υψηλής ποιότητας ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εγχώριας αγοράς σύμφωνα με τις ισχύουσες στη χώρα Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και της απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008. Επίσης αποτελεί μέλημα της εταιρείας η παροχή υπηρεσιών στους πελάτες της, οι οποίες καθορίζονται από τη σύμβαση και είναι σύμφωνες με τη διακηρυγμένη πολιτική της εταιρείας.

Βάσει του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π.), στην εταιρεία:

  • Τίθενται μετρήσιμοι και αντικειμενικοί στόχοι για την εξασφάλιση της ποιότητας. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους από την Διοίκηση της. Επίσης τίθεται στόχοι για την ικανοποίηση του πελάτη, καθώς επίσης και την αύξηση των πωλήσεων με παράλληλη μείωση του κόστους λειτουργίας.
  • Παρέχονται οι απαραίτητοι πόροι για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας.
  • Δίνεται έμφαση στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων, ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.
  • Παρακολουθούνται, μετρώνται και αξιολογούνται οι κρίσιμες παράμετροι για την άρτια λειτουργία της εταιρείας.

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης η «Δ. ΜΟΡΦΗΣ – Β. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ ΑΕΒΕ» αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη.