Έργα Οδοποιίας

Η εταιρεία Δ.ΜΟΡΦΗΣ – Β. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ ΑΕΒΕ αναλαμβάνει δημόσια και ιδιωτικά έργα οδοποιίας τα οποία περιλαμβάνουν εκσκαφές, επιχώματα, παραγωγή υλικών βάσης και υπόβασης, διαμόρφωση πρανών, διάστρωση ασφαλτομίγματος και άλλες χωματουργικές εργασίες. Για τις προαναφερθείσες εργασίες υπάρχει μηχανολογικός εξοπλισμός αποτελούμενος από φορτηγά, φορτωτές, τσάπες, ισοπεδωτής γαιών (grader), οδοστρωτήρες, finisher και βοηθητικός εξοπλισμος όπως ασφαλτοδιανομέας, βυτιοφόρα και γερανοφόρα οχήματα.