Εργαστηριακός Έλεγχος

Για τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών, στην εταιρεία «Δ. ΜΟΡΦΗΣ – Β. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ ΑΕΒΕ» λειτουργεί ιδιόκτητο εργαστήριο στο οποίο εκτελούνται δοκιμές σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13043. Η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων της εταιρείας ελέγχεται και ετησίως από διαπιστευμένο εξωτερικό εργαστήριο (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025).

Συγκεκριμένα οι δοκιμές που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο της εταιρΕίας είναι:

  • Προσδιορισμός του διαγράμματος κοκκομετρίας αδρανών – μέθοδος με κόσκινα ( ΕΛΟΤ ΕΝ 933.01 )
  • Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος (παιπάλης) – Δοκιμή Ισοδυνάμου Άμμου ( ΕΛΟΤ ΕΝ 933.08 )
  • Ποιοτική αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος – Δοκιμή μπλε του μεθυλενίου ( ΕΛΟΤ ΕΝ 933.09 )
  • Προσδιορισμός της πυκνότητας του φίλερ και απορρόφησης νερού ( ΕΛΟΤ ΕΝ 1097.06 )
  • Προσδιορισμός της μορφής των κόκκων – Δείκτης πλακοειδούς ( ΕΛΟΤ ΕΝ 933.03 )
  • Προσδιορισμός της μορφής των κόκκων – Δείκτης μορφής ( ΕΛΟΤ ΕΝ 933.04 )