Σήμανση CE

Η εταιρεία «Δ. ΜΟΡΦΗΣ – Β. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ ΑΕΒΕ» έχοντας στόχο τη διατήρηση και τη βελτίωση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων της, επιδιώκοντας παράλληλα την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, απέκτησε και εφαρμόζει από τις 02/06/08, σήμανση CE για την παραγωγή αδρανών σκυροδεμάτων (ΕΝ 12620) και ασφαλτομιγμάτων (ΕΝ 13043), σύμφωνα με την οδηγία 86/109/ΕΟΚ.

CE-12620 άμμος παραγωγής αδρανών σκυροδεμάτων
CE-12620 γαρμπίλι παραγωγής αδρανών σκυροδεμάτων
CE-12620 χαλίκι παραγωγής αδρανών σκυροδεμάτων
CE-13043 παραγωγής ασφαλτομιγμάτων