Υγιεινή & Ασφάλεια

Η Δ.ΜΟΡΦΗΣ – Β. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ ΑΕΒΕ είναι πιστοποιημένη με I.S.O. 9001:2008 σύμφωνα με το οποίο, ο Υπεύθυνος διαχείρισης ποιότητας έχει σχεδιάσει την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού όσο αφορά την υγιεινή και την ασφάλεια, με γνώμονα την αποτελεσματική λειτουργία του Σ.Δ.Π. Οι λατομικές εργασίες επιβλέπονται επί τόπου του έργου από Μηχανικό Μεταλλείων. οι εγκαταστάσεις είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Κ.Μ.Λ.Ε.